ส่งอีเมลไม่ได้เพราะชื่ออีเมลที่ส่งไม่มีอยู่จริง (ชื่ออีเมลผิด)


ส่งอีเมลไม่ได้เพราะชื่ออีเมลที่ส่งไม่มีอยู่จริง (ชื่ออีเมลผิด)

หากกดส่งอีเมลแล้วมี Error แจ้ง Message could not be sent. Error message from mail transport server: 450 - 450 4.1.2 < email@domain.com>: Recipient address rejected: Domain not found

หมายถึงอีเมลของผู้รับ ไม่ถูกต้องหรือมีปัญหา

วิธีแก้ไขคือ ตรวจสอบและแก้ไขชื่อผู้รับว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนทำการส่ง

 


 

ส่งอีเมลไม่ได้เพราะชื่ออีเมลที่ส่งไม่มีอยู่จริง (ชื่ออีเมลผิด)

กดส่งอีเมลแล้วมี  Message could not be sent to the following recipients: [name] (504 - 504 5.5.2 <name>: Recipient address rejected: need fully-qualified address)

หมายถึงกรอกชื่ออีเมลของผู้รับโดยไม่ได้ใส่ @

วิธีแก้ไขคือ ตรวจสอบและแก้ไขชื่อผู้รับว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนทำการส่ง

 


 

ส่งอีเมลไม่ได้เพราะชื่ออีเมลที่ส่งไม่มีอยู่จริง (ชื่ออีเมลผิด)

กดส่งอีเมลไปแล้วมีจดหมายตอบกลับว่า

This is the mail system at host mx2.2fishmail.com.

I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to 
one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can delete your own 
text from the attached returned message.

The mail system

< email@domain.com >: user unknown

 

หมายถึงอีเมลนี้ไม่มีอยู่จริง หรืออีเมลไม่สามารถใช้งานได้

วิธีแก้ไขคือ ตรวจสอบและแก้ไขชื่อผู้รับว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนทำการส่ง

 


 

ส่งอีเมลไม่ได้เพราะชื่ออีเมลที่ส่งไม่มีอยู่จริง (ชื่ออีเมลผิด)

หากส่งอีเมลไปแล้ว มีจดหมายตอบมาว่า

Delivery to the following recipient failed:

email@domain.com
subject

Technical details of permanent failure:

bounced

smtp;550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUsery186si1702469qke.214 - gsmtp

bad_mailbox

หมายถึงอีเมลนี้ไม่มีอยู่จริง หรืออีเมลไม่สามารถใช้งานได้

วิธีแก้ไขคือ ตรวจสอบและแก้ไขชื่อผู้รับว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนทำการส่ง

 


 

ส่งอีเมลไม่ได้เพราะชื่ออีเมลที่ส่งไม่มีอยู่จริง (ชื่ออีเมลผิด)

หากส่งอีเมลไปแล้ว มีจดหมายตอบมาว่า

Delivery to the following recipient failed:

email@domain.com
subject

Technical details of permanent failure:

soft-bounced

smtp;550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable. [DB5EUR03FT001.eop-EUR03.prod.protection.outlook.com]

general

หมายถึงอีเมลนี้ไม่มีอยู่จริง หรืออีเมลไม่สามารถใช้งานได้

วิธีแก้ไขคือ ตรวจสอบและแก้ไขชื่อผู้รับว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนทำการส่ง