Outlook กดส่งอีเมลแล้วอีเมลค้างอยู่ที่ Outbox


Outlook กดส่งอีเมลแล้วอีเมลค้างอยู่ที่ Outbox

วิธีตรวจสอบและแก้ไข คือ ตรวจสอบระบบ Internet ของท่านว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
หากใช้งานได้ตามปรกติให้ลองกด F9 ที่คีย์บอร์ด เพื่อทำการ Send & Receive อีกครั้ง
หากพบว่าอีเมลยังค้างอยู่ที่ Outbox ให้แจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อทำการตรวจสอบในขั้นต่อไป