ไม่ได้รับอีเมล


ไม่ได้รับอีเมล

ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

  • พิมพ์ชื่ออีเมลไม่ถูกต้อง
  • อีเมลอยู่ในโฟลเดอร์จดหมายขยะ
  • การตั้งค่าผิดพลาด

หากพบว่าชื่ออีเมลที่ผู้ส่งสะกดถูกต้องแล้วและไม่พบในจดหมายขยะ ให้แจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อประสานตรวจสอบกับทาง G-suite อีกครั้ง