Avira


Avira


01. กดที่ show hidden icon จะเห็นว่า มี icon โปรแกรม Avira

Avira


02. แล้วคลิกขวาที่ icon โปรแกรม Avira แล้วคลิกที่คำสั่ง Open Avira 

Avira


03.หน้าต่างของโปรแกรม Avira  จะขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ Antivirus

Avira


04.จะมีเมนูขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ Modules

Avira


05. จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้คลิกที่ Mail Protection

Avira


06.จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้คลิกที่ ปุ่มสีเขียว เพื่อทำการปิดการป้องกัน Mail Protection


Avira