Add Account Email บน Outlook


Add Account Email บน Outlook

1. เปิดโปรแกรม Outlook Add Account Email บน Outlookกดที่ "Tools" Add Account Email บน Outlook เลือก "Accounts"

Add Account Email บน Outlook

2. เลือก "Add Email Account"

Add Account Email บน Outlook

 3. กรอกอีเมล แล้วกด "Continue"

Add Account Email บน Outlook

4. กดที่ "Not Exchange?"

Add Account Email บน Outlook

5. เลือก "IMAP/POP"

Add Account Email บน Outlook

6. กรอก "อีเมล และ รหัสผ่าน"

กรอก Incoming Server : “imap.mailmaster.co.th” Add Account Email บน Outlook Port : 993

กรอก Outgoing Server : “smtp.mailmaster.co.th” Add Account Email บน OutlookPort  : 587

เสร็จแล้ว กด “Add Account”

Add Account Email บน Outlook

7. เพิ่ม Account สำเร็จ กด “Done”  

และ เริ่มใช้งานอีเมลบน Outlook ได้ทันที