In Progress


 

In Progress

     In Progress สำหรับดูความคืบหน้าของการส่ง Campaign ให้ผู้รับ ประกอบด้วย

  • All emails in progress คือ จำนวนอีเมลทั้งหมดที่ดำเนินการส่งอยู่
  • All emails waiting to retry คือ อีเมลทั้งหมดที่รอการส่งอีกครั้ง
  • All emails ready to send คือ อีเมลทั้งหมดที่พร้อมส่งออก
  • Account sending rate คือ จำนวนการส่งอีเมล

     โดยเข้าไปที่หน้า Activity >> เลือก View  >> เลือก In Progress