Bounce details


Bounce details

Bounce details ตรวจสอบการส่งออกที่มีการตีกลับ

โดยเข้าไปที่หน้า Activity >> เลือก View  >> เลือก Bounce details