ตั้งค่า Unsubscribe


ตั้งค่า Unsubscribe

เมนู Unsubscribe ใน Settings สามารถเพิ่ม Logo URL  

โดยเข้าไปที่ Account >> เลือก Setting

ตั้งค่า Unsubscribe

ตัวอย่าง Unsubscribe