บันทึกอีเมลฉบับร่าง(Draft)


บันทึกอีเมลฉบับร่าง(Draft)

1. สร้างอีเมลใหม่ แล้วคลิกที่ "ตัวเลือกเพิ่มเติม"

2. เลือก "บันทึกแบบร่าง"

3. อีเมลที่เลือกบันทึกแบบร่าง จะถูกเก็บไว้ที่ โฟลเดอร์ "แบบร่าง"