การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Change Password User)


การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Change Password User)

1. คลิกเลือก " ชื่อผู้ใช้งาน " ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน และ คลิกเลือก " รีเซ็ตรหัสผ่าน " ในหน้าข้อมูลผู้ใช้งาน (ตามรูป)

การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Change Password User)

2. กำหนดรหัสผ่านใหม่ ควรมีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก สัญลักษณ์ และตัวเลข (ที่คาดเดาได้ยาก)

3. กำหนดรหัสผ่านใหม่แล้ว ให้คลิก " รีเซ็ต "

การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Change Password User)

4. กรอกอีเมลผู้รับที่ต้องการแจ้งรหัสผ่านใหม่ให้ทราบ

เสร็จแล้ว เลือก " ส่งอีเมลและปิด "