การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac


การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

1. ล็อคอินเข้าระบบ กรอก Email หรือ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน”

    จากนั้นคลิกที่ Next”

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

2. จากนั้นใส่รหัสผ่านตามช่องสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 3 และคลิกที่ Sign in”

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

3. เมื่อปรากฏหน้าจอตามรูปภาพให้คลิกเลือกที่ “ติดตั้ง” ตามกรอบสี่เหลี่ยม

    สีแดงหมายเลข 5

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

4. จากนั้นคลิกเลือก “แอป Office 365” ทางขวามือ ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง

    หมายเลข 6

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

5. เมื่อหน้าจอปรากฏแถบสี่เหลี่ยมตามรูปภาพให้คลิกเลือกที่ Save” ตาม

    กรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 7

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

6. เสร็จแล้วให้เข้าไปที่ไฟล์ Downloads” บนเครื่อง Mac เมื่อปรากฏภาพ

    กล่องสี่เหลี่ยมตามรูปข้างบนให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่ภาพกล่องสี่เหลี่ยม

   ในกรอบสีแดงหมายเลข 8

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

7. เมื่อหน้าจอปรากฏตามรูปภาพให้คลิกเลือกที่ Continue” ตามกรอบสี่เหลี่ยม

    สีแดงหมายเลข 9

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

8. เมื่อหน้าจอปรากฏตามรูปภาพข้างบนให้คลิกเลือกที่ Continue” ตามกรอบ

    สี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 10 อีกครั้ง

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

9. จากนั้นคลิกที่คำว่า Agree” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 11

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

10. เสร็จแล้วคลิกที่ Install” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 12

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

11. เมื่อหน้าจอปรากฏตามรูปภาพให้ใส่ User name” ชื่อผู้ใช้งาน กับ

      “Password” รหัสผ่านของผู้ใช้งานแล้วคลิกที่ Install Software”

      ตามลำดับ

            *ในกรณีที่เครื่อง Mac มีการล็อครหัสไว้ให้ใส่รหัสของเครื่อง Mac ก่อน

              แล้วค่อยทำการ Install Software” และหากเครื่อง Mac ไม่มีการ

              ล็อครหัสผ่านไว้สามารถทำการ Install Software” ได้เลย

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

12. รอการติดตั้งจนกว่าจะสำเร็จ

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

13. เมื่อการติดตั้งสำเร็จแล้วหน้าจอปรากฏตามรูปภาพ ให้คลิกที่ Close” ปิด

      ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 14

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

14. จากนั้นให้ทำการเปิดโปรแกรม Microsoft Office 365 เพื่อทำการ Active

      โปรแกรม *ดังตัวอย่าง Microsoft Office Word  คลิกเลือก Sign in”

       ที่ซ้ายมือตามรูปภาพในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 15

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

15. กรอก “Email หรือเบอร์โทรศัพท์” ของผู้ใช้งานและคลิกที่ Next”

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

16. จากนั้นใส่ Password” รหัสผ่าน แล้วคลิกที่ Sign in” อีกครั้ง

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 365 บน Mac

17. เมื่อหน้าจอปรากฏตามรูปภาพมีภาพตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 20

      การติดตั้งสำเร็จสมบูรณ์เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม