การ Add Licenses


การ Add Licenses

1. ในหน้า Admin center ไปที่ "Users"  >>  "Active users"

 

การ Add Licenses

2. ติ๊ก เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการ Add Licenses 

3. จากนั้นคลิก "Manage product licenses"

4. ติ๊ก เลือก Plan ที่ต้องการ Add Licenses ให้ผู้ใช้งานที่เลือก

5. จากนั้นคลิก "Save changes"