Manual

   1. Download App "Microsoft Outlook" จากนั้น กด "ติดตั้ง" 2. กด "เปิด" 3. กด "เริ่มต้นใช้งาน"   4. กรอก “อีเมล” แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 5. กรอก "รหัสผ่าน" ของอีเมล แล้วกดที่ "?" ด้านบนขวา 6. จากนั้นเลือก "เปลี่ยนผู้ให้บริการบัญชี"  7. แล้วเลือกชนิดบัญชีเป็น “IMAP”     7. กรอกข้อมูล อี...

อ่านต่อ

1. คลิกที่ Mail เลือก "Add Account" 2. เลือก "Other Mail Account" แล้วกด "Continue" 3. กรอก ชื่อ, อีเมล และ รหัสผ่าน แล้วกด "Sign In" 4. กรอก    Incoming Mail Server : imap.mailmaster.co.th    Outgoing Mail Server : smtp.mailmaster.co.th    จากนั้น กด "Sign In" 5. กด "Done"   Add Account เสร็จสิ้น...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100