การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนอีเมล


การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนอีเมล

1. เลือกอีเมลที่ต้องการตั้งการแจ้งเตือน

2. คลิก Action icon ใน toolbar เลือก Reminder จาก menu


การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนอีเมล

3. ใส่หัวข้อ ข้อความ และระยะเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือน

4. กด Create reminder เพิ่อทำการสร้างการแจ้งเตือน