การกู้อีเมลที่ลบไปแล้ว


การกู้อีเมลที่ลบไปแล้ว

1. เปิดโฟลเดอร์ Trash ใน Folder tree

2. เลือกอีเมลที่ต้องการกู้คืน

3. คลิก Action icon ใน toolbar จากนั้นเลือก Move จาก menu


การกู้อีเมลที่ลบไปแล้ว

4. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายอีเมลที่ลบไปแล้ว จากนั้นกด Move อีเมลจะย้ายไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือก