วิธีการทำ Filter


วิธีการทำ Filter

1. คลิกที่ System menu icon ทางด้านบนขวาของ menu bar จากนั้นคลิกที่ Settings


วิธีการทำ Filter

2. คลิกที่ Mail ทางด้านซ้ายมือ

3. เลือก Filter Rules

4. คลิก Add new rule


วิธีการทำ Filter

5. ใส่หัวข้อที่ New rule

6. ถ้ามีมากกว่า 1 condition จะเลือกได้ว่าจะให้ filter เมื่อเกิดทุก conditions หรือถ้าแค่มี condition ใด condition หนึ่งเกิดขึ้น  Apply rule if all conditions are met  / Apply rule if any conditions is met

7. คลิกที่ Add condition เพื่อเลือกว่าต้องการคัดกรองจากอะไร ประกอบด้วย 

        Condition                            
     Sender/Form    จากผู้ส่ง…
     Any recipient    ผู้รับใครก็ได้ที่...
     Subject    หัวเรื่องอีเมล
     Mailing List    เป็นสมาชิก..
     To     ถึงผู้ส่ง..
     CC    ที่มีการ CC ถึง.. 
     Header    ข้อมูล Header ของอีเมล
     Envelop – To    ผู้รับ
     Size (bytes)    ขนาดของอีเมล
     Content     เนื้อหาในจดหมาย
     Current Date    วันที่ที่กำหนด

 

    Choice  
  contains  มีคำดังต่อไปนี้อยู่ใน condition
  is exactly  มีคำดังต่อไปนี้อยู่ใน condition โดยต้องเหมือนกันทุกตัวอักษร (รวมถึงอักษรเล็กใหญ่)
  matches  มีคำดังต่อไปนี้อยู่ใน condition ต้องเหมือนกันทุกตัวอักษร (ไม่รวมถึงอักษรเล็กใหญ่)
  regex  มีคำดังต่อไปนี้อยู่ใน condition ตรงตามรูปแบบ Regex

 

8. คลิกที่ Add action เพื่อเลือกว่าต้องการทำอะไรกับการคัดกรองนี้    

     Action   ถ้าตรงตาม condition ระบบจะ
  Keep   เก็บอีเมล
  Discard   ปฏิเสธการรับอีเมล
  Redirect To   ส่งต่ออีเมลโดยไม่เก็บ
  Move to Folder   ย้ายไปยังโฟรเดอร์ปลายทาง
  Reject with reason   มีอีเมลแจ้งกลับไปที่ผู้ส่งว่า email โดน reject  เพราะเหตุผลที่เราได้ระบุไว้
  Mark mail as   เปลี่ยนสถานะของอีเมล เช่น อ่านแล้ว
  Tag mail with   ใส่ Tag อีเมลตามที่ตั้งไว้ ช่วยในการค้นหา หรือ กรองอีเมล
  Flag mail with    ปักสีธงของอีเมล


เสร็จแล้วให้ คลิก save เพื่อบันทึกการคัดกรอง