เปลี่ยนช่วงเวลาที่แสดงมุมมองของปฏิทิน


เปลี่ยนช่วงเวลาที่แสดงมุมมองของปฏิทิน

หน้าปฏิทิน ที่แถบเครื่องมือ Home จะเห็นว่ามีตัวเลือกสำหรับมุมมองของปฏิทิน

- today ปฏิทินจะแสดงผล ณ วันที่เลือก

- Next 7 Days ปฎิทินจะแสดงผลแบบ 7 วัน

- work week ปฎิทินจะแสดงผลเฉพาะวันที่ทำงาน (จันทร์ – ศุกร์)

- week ปฎิทินจะแสดงผลแบบทั้งสัปดาห์

- month ปฎิทินจะแสดงผลแบบทั้งเดือน

รูปตัวอย่าง เลือก “Month”