สร้างรายชื่อผู้ติดต่อจากภายนอกองค์กร


สร้างรายชื่อผู้ติดต่อจากภายนอกองค์กร

1. กดที่ “New items” จากนั้นเลือก “Contact”


สร้างรายชื่อผู้ติดต่อจากภายนอกองค์กร

2. จะปรากฏหน้า Contact จากนั้นให้กด “Business Card” (นามบัตร) จะปรากฏหน้าต่าง Edit Business Card

ที่ช่อง Fields ทางด้านซ้ายมือ ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกรายการต้องการใส่ไว้ในนามบัตร และให้กรอกที่ช่อง Edit  เช่นในรูปตัวอย่าง จะเลือก Email  และจะกรอกอีเมล ที่ช่อง Edit ทางด้านขวามือ 


สร้างรายชื่อผู้ติดต่อจากภายนอกองค์กร

3. หากต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อมากกว่า 1 รายการ ให้กดที่ รายการที่ต้องการ เช่นรูปตัวอย่าง เลือก “Email” จากนั้นกดที่ “Add..” จะมีแถบเมนูปรากฏ กดเลือก “Email” จะมีแถบรายการเพิ่ม กดเลือก “Email 2”  


สร้างรายชื่อผู้ติดต่อจากภายนอกองค์กร

4. จากข้อ 3 จะทำให้มีเมนู Email 2 เพิ่มขึ้นมาที่ Fields


สร้างรายชื่อผู้ติดต่อจากภายนอกองค์กร

5. ที่ช่อง Card Design สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของนามบัตร เพิ่มรูป ปรับขนาดพื้นที่ได้ หากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด “OK” จากนั้น กด “Save” เสร็จสิ้นขั้นตอน