การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่มีคำที่ระบุ


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่มีคำที่ระบุ

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู โฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ โฟลเดอร์การค้นหา” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา..”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่มีคำที่ระบุ

2. จะมีหน้าต่าง การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ปรากฏ ให้เลือกรายการ จดหมายที่มีคำที่ระบุ” จากนั้น ให้กด เลือก”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่มีคำที่ระบุ

3. ให้ใส่คำที่ต้องการระบุในช่อง ระบุคำหรือกลุ่มคำที่จะค้นหาในเรื่องหรือเนื้อความ” จากนั้นกด เพิ่ม”

รูปตัวอย่าง จะระบุคำว่า ประชุม”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่มีคำที่ระบุ

4. จากนั้นให้กด “ตกลง” 


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่มีคำที่ระบุ

5. คำที่ระบุจะมาปรากฏที่ช่อง แสดงข้อความที่มีคำเหล่านี้ : จากนั้นให้กด ตกลง”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่มีคำที่ระบุ

6. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ ที่มี ประชุม  เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ ที่มี ประชุม  

อีเมลทั้งหมดที่มีคำว่า ประชุม  จะปรากฏที่ช่องอีเมล