ส่งอีเมลไม่ได้เพราะอีเมลผู้รับโดน Blacklist


ส่งอีเมลไม่ได้เพราะอีเมลผู้รับโดน Blacklist

หากกดส่งอีเมลแล้วมี Error แจ้ง Message could not be sent to the following recipients: [email@domain.com] (554 - 554 5.7.1 < email@domain.com >: Recipient address rejected: Blacklisted)

หมายถึงอีเมลของผู้รับโดน Blacklisted ไว้

วิธีแก้ไขคือ แจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อทำการตรวจสอบและทำการ Whitelist หากเป็นอีเมลที่ปลอดภัย