ไม่ได้รับอีเมลเพราะระบบมอง email ที่ส่งเข้ามาว่าเป็น Spam เนื่องจากมีการตั้งค่าไม่ถูกต้อง


ไม่ได้รับอีเมลเพราะระบบมอง email ที่ส่งเข้ามาว่าเป็น Spam เนื่องจากมีการตั้งค่าไม่ถูกต้อง

หากอีเมลที่ส่งมาไม่เข้าและมีจดหมายตอบกลับไปยังผู้ส่งว่า

Undeliverable: Form email@domain.com      

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its 
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

email@domain.com      
host mx.mailmaster.co.th [52.77.173.136] 
SMTP error from remote mail server after end of data: 
550 5.7.1 Spam Header

หมายถึง ระบบเรามองว่าจดหมายที่ส่งเข้ามาเป็น Spam

วิธีแก้ไขคือ แจ้ง Support  ของ Mail Master เพื่อทำการ whitelist จากนั้นให้ผู้ส่งอีเมลทำการส่งอีกครั้ง