ลบอีเมลผิด


ลบอีเมลผิด

เมื่อลบอีเมลผิด อีเมลนั้นจะอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 30 วันหรือหากลบออกจากถึงขยะแล้วแต่ไม่เกิน 30 วันให้แจ้งกับ Support ของ Mail Master เพื่อประสานงานกับทาง G-suite เพื่อทำการกู้คืนอีเมล