ตอบกลับอีเมลทั้งหมด (Reply to all)


ตอบกลับอีเมลทั้งหมด (Reply to all)

1. เลือกอีเมลที่ต้องการตอบกลับ >> คลิกที่ปุ่ม "ตอบกลับทั้งหมด"

ตอบกลับอีเมลทั้งหมด (Reply to all)

2. ช่องเขียนข้อความตอบกลับจะปรากฏ (ตามรูป)