ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ (Export Contact)


ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ (Export Contact)

1. เข้าไปที่หน้ารายชื่อผู้ติดต่อ เลือก "จัดการ"

2. เลือก "ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ"

ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ (Export Contact)

3. ติ๊กเลือก ส่วนของรายชื่อที่ต้องการ Export

4. แล้ว คลิก "ส่งออก"

เสร็จแล้วจะได้ไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อในรูปแบบไฟล์ .CSV