การสร้างชื่อแทน (E-mail Aliases)


การสร้างชื่อแทน (E-mail Aliases)

1. คลิก "User" และเลือก "Active users"
2. คลิกเลือก User ที่ต้องการสร้าง Aliases
3. คลิก "Manageemail aliases"

 

การสร้างชื่อแทน (E-mail Aliases)

4. คลิก "Add an alias"

 

การสร้างชื่อแทน (E-mail Aliases)

5. ใส่ชื่อที่ต้องการใช้เป็น E-mail aliases
6. คลิก "Save changes"