การสร้างชื่อแทน (E-mail Aliases)


การสร้างชื่อแทน (E-mail Aliases)

1. คลิก "User" และเลือก "Active users"
2. คลิกเลือก User ที่ต้องการสร้าง Aliases
3. คลิก "Manage username and email"


การสร้างชื่อแทน (E-mail Aliases)

4. เมื่อเข้ามาที่หน้า Manage username and email แล้ว ให้กรอกชื่อที่ต้องการใช้เป็น E-mail aliases

5. คลิก Drop down list จากนั้นให้เลือกโดเมนที่จะใช้เป็น aliases

6. กด "Add"

7. คลิก "Save changes"