Privacy Policy

Privacy Policy

บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด (“บริษัท”) มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านเพื่อเป็นการสร้าง ความมั่นใจและความเชื่อมั่นในบริการของบริษัท จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้


ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือได้ผ่านการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ของทางบริษัททั้งหมด ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • บริษัทมีระบบรักษาความลับ ความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้มาตราฐานการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลจะถูกป้องกันด้วยระบบ SSL ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูล ที่ได้รับมาตราฐานสากลและทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งในปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและเว็บไซต์ของบริษัทโดยเคร่งครัด
 • ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกซ์ (hack) หรือที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบของเราเท่านั้น
สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

บริษัทมีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทจะไม่ทำการตรวจสอบแก้ไขข้อมูล เว้นแต่ว่าบริษัทมีความเชื่อที่ดีว่าการกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะ

  ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฏหมาย
  เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
  เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท
  กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าท่านอื่น
การไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ

บริษัทไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับหน่วยงาน ร้านค้าบริษัท บุคคลอื่นใดบริษัทขอเรียนว่าหากมีผู้อื่นใดเสนอข้อมูลหรือแจ้งข้อความ หรือบอกให้กระทำการที่นอกเหนือจากที่เว็บไซต์บริษัทแจ้งไว้หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิดและ / หรือภาระผูกพันทางกฏหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นระหว่างบริษัทเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก


สิทธิตามกฏหมาย

เนื้อหาส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์บริษัทเป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย โดยชอบด้วยกฏหมายของบริษัท หากบุคคลใด ลอกเลียนปลอมแปลง ทำซ้ำดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค่าหรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าโดยประการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ
ทางกฏหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

อาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัท

Line
Line
021163100