การ Save อีเมลแบบ text file .EML


การ Save อีเมลแบบ text file .EML

1. เลือกอีเมลที่ต้องการ Save

2. คลิก Actions icon ใน toolbar เลือก Save as file จาก menu


การ Save อีเมลแบบ text file .EML

3. เลือก Save file