Blog

เคล็ดลับ GMAIL : ช่องแสดงตัวอย่างจดหมาย (PREVIEW PANE)

บางครั้งบางโอกาส ผู้อ่านคงมีความรู้สึกเหมือนผมว่า ถ้าเราสามารถเห็นตัวอย่างจดหมาย (Email) ในลักษณะของการ preview คู่ขนานไปกับรายการจดหมายอาจจะทำให้การจัดการกล่องจดหมาย (mail box) มีความสะดวกมากขึ้น ยิ่...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100