Blog

Email Marketing

Email Marketingกลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในรูปแบบของอีเมล เพื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณาสินค้า หรือ บริการ Email Marketingได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจ เนื่อ...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100