Blog

Chart 35 ปี ของ Apple,Microsoft และ IBM

Chart 35 ปี มูลค่าของ 3 บริษัทด้าน เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ 3 บริษัทว่ามีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอย่างไรในแต่นะช่วงเวลา โดยยุคเริ่มต้นตั้งแต่ ค.ศ. 1980 IBM เป็นผู้ครอบครองอาณาจักรแห่งเทคโนโลยีแต่เพียงผู้เดีย...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100