Blog

ค้นหาข้อมูลการจอง เที่ยวบิน และอื่นๆ ใน Maps

หากคุณใช้ Gmail ในการวางแผนกิจกรรม คุณสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมได้ รวมถึงรายละเอียดของเที่ยวบินหรือการจองห้องพัก ร้านอาหาร ตลอดจนเส้นทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรมใน Google Maps มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะเ...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100