Blog

เทคนิคง่ายๆ ในการใช้งาน google map

เทคนิคง่ายๆ ในการใช้งาน google map

Google map 

  Google map เป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออำนวยความสะดวกสบายในการดูแผนที่เพื่อ การสำรวจ ตรวจสอบเส้นทาง และสถานที่ และมีประโยชน์อย่างมาก เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางว่างแผนการเดิน และคำนวณเส้นทางต่างๆ google map ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี เพื่อจะทำให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานอย่างมีประโยชน์ เต็มประสิทธิ์ภาพจึงของนำเสนอ เทคนิคและวิธีการใช้งาน Google map

เทคนิคง่ายๆ ในการใช้งาน google map

จากภาพดังกล่าว ก็จะเป็นเครื่องมือการใช้งานเบื้องต้น สามารถใช้งานได้ง่าย แต่สำหรับใครที่อย่างแชร์ Google map ก็สามารถแชร์ได้ ดังภาพต่อไปนี้

เทคนิคง่ายๆ ในการใช้งาน google map

และถ้าอย่าง ตรวจสอบ และคำนวณหาระยะทาง สามารถคลิกขวาบน google map

เทคนิคง่ายๆ ในการใช้งาน google map

เทคนิคง่ายจาก google map 


 

Comments

Line
Line
021163100