Hybrid Mail System (Dual Delivery)

ระบบอีเมลไฮบริด (Hybrid Mail System) หรือ การรับอีเมลแบบสองระบบ (Dual Delivery System) เป็นการติดตั้งการทำงานให้ระบบอีเมลสามารถใช้งานได้สองระบบพร้อมกัน โดยจะไม่มีผลกระทบกับการทำงานในองค์กร 

 

ระบบอีเมลไฮบริด (Hybrid Mail System) มักจะใช้ใน 3 กรณีดังนี้

1.  กรณีการเปลี่ยนระบบอีเมล  (Transform Mail System)
หากเป็นองค์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก การเปลี่ยนระบบอีเมลบริษัททั้งหมดพร้อมกันอาจจะเป็นเรื่องโกลาหล การติดตั้งอีเมลสองระบบ หรือแบบอีเมลไฮบริด (Hybrid Mail System) ก็จะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยจะย้ายบัญชีผู้ใช้งานพร้อมกับการสอนการใช้งานทีละกลุ่มจนครบจำนวน มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มมีการปรับตัวกับระบบใหม่ได้ราบรื่นที่สุด

2. กรณีการแยกตามความต้อง (On Demand)
กรณีนี้หากคนในองค์กรมีความต้องการที่จะใช้งานอีเมลบริษัทและ Application ในแต่ละแผนกที่ต่างกัน เช่นต้องการใช้งานแอพพลิเคชั่นของผู้ผลิตนี้เฉพาะสำหรับแผนกนี้เท่านั้น การใช้งานอีเมลสองระบบ ก็จะช่วยให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งานในองค์กรได้

3. กรณีลดค่าใช้จ่ายบริษัท (On Budget)
ในกรณีที่องค์กรมีงบประมาณที่จำกัด การซื้อระบบอีเมลบางระบบสำหรับทั้งองค์กรอาจจะเกินงบประมาณ แต่จะมีบางแผนกที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้งาน การใช้งานอีเมลบริษัทแบบอีเมลไฮบริด ก็จะช่วยให้สามารถควบคุมงบประมาณในแต่ปีขององค์กรได้

 

ข้อดีการใช้อีเมลสองระบบ หรืออีเมลไฮบริด (Hybrid Mail System) 

 1. ตรงความต้องการผู้ใช้งานในองค์กร

 2. ช่วยลดภาระงบประมาณขององค์กร

 

ข้อเสียการใช้อีเมลสองระบบ หรืออีเมลไฮบริด (Hybrid Mail System) 

 1. การจัดการบัญชีต้องทำใน 2 ระบบ อาจจะสับสนในการจัดการได้

 2. การจัดการ SSO หรือ MS AD ต้องทำขั้นตอนซับซ้อนมากขึ้น

 

บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด เราให้บริการอีเมลสองระบบ หรืออีเมลไฮบริด (Hybrid Mail System) ใน 3 ลักษณะ

1. G-Suite VS Office 365

2. G-Suite VS ZOHO Mail

3. Office 365 VS ZOHO Mail

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์โทร 02-116-3100 อีเมล sale@mailamster.co.th

Comments

0839095836
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.